دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 17، دی 1395 (17) 
بررسی سبک نثر «قوانین دستگیری»

صفحه 131-142

10.22108/liar.2016.21203

طاهره میرزائی؛ علی(پدرام) میرزائی؛ مرتضی چرمگی؛ محسن صادقی