دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1395 
6. قرینه ‏پردازی در نفثه‏ المصدور

صفحه 67-84

10.22108/liar.2016.20568

علی اکبر سام خانیانی؛ علیرضا باغبان