دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهمن 1394 
مقایسه واژه‌های مشتق و مرکب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی

صفحه 31-42

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ فاطمه شاوردی شهرکی


زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق

صفحه 109-126

نداسادات مصطفوی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ مریم نافلی